Regional Sale Departments

Dnipropetrovsk
  • Denysova Vira 097 962 712 3
Kyiv
  • Aleksandrova Anna - 063 340 25 31 Shidenko Igor - 066 416 76 09
  • 050 687 68 08
Lviv
  • Koshik Sergiy 067 946 55 43
Mykolayiv
  • Shidenko Igor 066 416 76 09
Odesa
  • Shcherbakova Tetiana 095 173 81 86